Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ann-Marie Johansson (S) om en storregion i Norrland

/
  • Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.
  • Ann-Marie Johansson (S) är inte orolig för att länets sjukvård ska bli sämre i en storregion.
  • Vid bildandet av en storregion i Norrland är det är viktigt att se utvecklingspotentialen i det lokala näringslivet. Annars finns en risk att Jämtland och Härjedalen missgynnas i den regionala utvecklingen och näringslivsutvecklingen, anser Ann-Marie Johansson (S). Besöksnäringen i Jämtlands län genererar 6 600 arbetstillfällen och många av dessa jobbar i små företag.
  • Den småskaliga livsmedelsproduktionen är en viktig del i näringslivsstrukturen och besöksnäringen.
  • Kent Johansson, tidigare ledamot i Europaparlamentet (C) och tidigare regionråd i Västra Götaland, sitter i Indelningskommittén.
  • Barbro Holmberg, landshövding i Gävleborg, tidigare migrationsminister (S) och tidigare generaldirektör för Migrationsverket, sitter i Indelningskommittén.

Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen kan snart vara ett minne blott. I alla fall som administrativa begrepp. Mycket talar för att en storregion i Norrland kommer att ersätta den nuvarande länsindelningen redan 2019.

Annons

Det här skulle i så fall innebära att Region Jämtland Härjedalen endast kommer att finnas som organisation under fyra år. Den bildades 1 januari 2015 då Jämtland läns landsting och Regionförbundet Jämtlands län slogs samman. Även en del av länsstyrelsens uppgifter fördes över till den nya organisationen.

Indelningskommittén har fått i uppdrag av regeringen att utreda en framtida regionstruktur i Sverige och i februari kommer troligen en del av kommitténs viljeinriktning att bli känd och i juni ska ett delbetänkande redovisas. Ledande politiker i Jämtlands län verkar inställda på att förslaget kommer att innebära en storregion i Norrland. Från Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län har politiska företrädare uttryckt sig positivt till att ingå i en sådan. De anser dessutom att det vore önskvärt att den nya organisationen börjar gälla från 2019 och ett sådant scenario utreds av Indelningskommittén, som utgörs av Barbro Holmberg (landshövding i Gävleborg, tidigare migrationsminister, S, och tidigare generaldirektör för Migrationsverket) och Kent Johansson (tidigare ledamot i Europaparlamentet, C, och tidigare regionråd i Västra Götaland). Det skulle innebära att landstings/regionvalet 2018 i så fall kommer att ske till ett fullmäktige för hela den nya storregionen.

Från Region Jämtland Härjedalen har både Ann-Marie Johansson (S), regionråd, och Christer Siwertsson (M), regionråd, uttryckt skepsis mot en storregion. De har svårt att se att en sådan förändring löser problemen med välfärdens finansiering. "Det blir inte lägre kostnader för varken hälso- och sjukvård eller kollektivtrafik i ett glest befolkat område med demografiska utmaningar som Jämtland Härjedalen. De fyra norrlandstingen sammanlagt har ett beräknat underskott på nästan 1 miljard kronor innevarande år", står det i en skrivelse från Region JH till Indelningskommittén. Men att försöka stoppa planerna på en storregion ses inte som ett realistiskt alternativ. Länets politiska ledning anser i stället att den framkomliga vägen är att "gilla läget", delta i diskussionerna för att hävda länets intressen och att göra det bästa av situationen.

– Mentalt har vi börjat förhålla oss till en storregion, oavsett vad vi tycker, och ska man göra en större region så är det lika bra att göra det så snabbt som möjligt. Vi har nyligen bildat Region Jämtland Härjedalen och det är en del av förklaringen till att vi inte är så entusiastiska till planerna på en storregion. Men samtidigt har vi ett försteg eftersom vi har erfarenheter som vi kan föra in i det här arbetet, säger Ann-Marie Johansson.

Ska regeringen skapa en storregion tycker hon att det kanske är lika bra, eller bättre, att ta i ordentligt och se till så att den omfattar ett invånarantal som överstiger 1 miljon. Den tidigare Ansvarskommittén ansåg att det är den folkmängd som är nödvändig för att det ska finnas tillräckligt underlag för ett universitetssjukhus i en region. I dag har de fyra nordligaste länen 880 000 invånare. För att komma upp i 1 miljon anser Ann-Marie Johansson att delar av Gävleborg och Dalarna också skulle kunna inkluderas i en storregion.

Och även om hon är kritisk på flera punkter så ser hon också fördelar med en större regionbildning.

– Om vi pratar med en röst i Norrland så får vi mer styrka. Vi får också en utjämning med skatteunderlag och skattekraft.

I dag har Jämtlands län den lägsta skattekraften av de fyra nordligaste länen, samtidigt som invånarna är få och bor utspridda över en yta som är fem gånger så stor som Skåne. I en framtida region skulle skattesatsen vara den samma i hela området. Vilken påverkan det skulle få på skattenivån i Jämtland och Härjedalen är för tidigt att säga.

– Det måste man titta på och det är inte gjort än, men skattesatsen ligger inte så olika i de olika länen i dag. Här måste man också titta på skatteväxling av kollektivtrafiken, som är gjort här men inte i de andra landstingen.

Ann-Marie Johansson tycker att det vore önskvärt om en ny storregion kan starta med en ekonomi i balans. Men det är osannolikt att underskotten i de fyra länen är borta 2019, även om kraftfulla åtgärder planeras för att sanera ekonomin.

– Staten kanske måste gå in så att en ny storregion inte behöver börja med nedskärningar.

Ann-Marie Johansson tror inte att bildandet av en storregion skulle innebära några försämringar för hälso- och sjukvården, som är reglerad i nationell lagstiftning. Dessutom finns redan i dag ett väl utvecklat samarbete mellan Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län när det gäller sjukvården. Det är formaliserat i Norrlandstingens regionförbund.

– Jag är inte orolig när det gäller sjukvården. Det finns inte något annat sätt att bedriva sjukvård i glesbygd än att utveckla primärvården som vi gör, alltså att primärvården blir styrande. Och ett akutsjukhus måste det finnas.

Men det finns andra områden där det gäller att vara uppmärksam på riskerna. Demokratin är ett sådant område. Vad händer med avståndet mellan väljare och valda om en storregion bildas? Hur ska Jämtlands län representeras politiskt och hur ska länets intressen tillvaratas?

Ann-Marie Johansson anser att det är nödvändigt med en lokal närvaro av både politiker och tjänstemän. En centralt placerad beslutsmakt har svårt att ha detaljkunskap om förhållandena i både Ytterhogdal och Jokkmokk. Fullmäktiges roll borde i högre grad än i dag bli att besluta om riktlinjer och de stora dragen, medan detaljerna måste hanteras i någon form av lokala styrelser.

– Det måste vara en utbyggd politisk organisation lokalt, annars kan det inte fungera. Det krävs lokala politiker med beslutsmandat för att få det att fungera i ett mindre område och det måste också få vara lite olika. Alltså lite lokal frihet i hur man utformar verksamheterna. Och vi måste ha verksamhet över hela regionen.

Det kan också finnas en risk för att regional utveckling och näringslivsutveckling i Jämtland och Härjedalen missgynnas i en storregion, till exempel när olika stöd ska fördelas. Jämtlands län saknar stora företag, här finns inget LKAB eller SSAB som i Norrbotten, inget Volvo lastvagnar eller Boliden Minerals som i Västerbotten. Inte heller någon arbetsgivare som i storlek kan mäta sig med pappersindustrin i Västernorrland. I Jämtlands län är offentlig verksamhet de största arbetsgivarna och här finns många små företag, som tillsammans har stor betydelse. Besöksnäringen genererar 6 600 arbetstillfällen i Jämtland Härjedalen, vilket är dubbelt så många som LKAB har i Norrbotten. Ann-Marie Johansson anser att det är ytterst viktigt att detta beaktas.

– Jag är orolig att man inte ska se utvecklingspotentialen i vårt näringsliv. Till exempel i besöksnäringen och i den småskaliga livsmedelsproduktionen.

■■ Följ nyhetsflödet och få pushnotiser om viktiga händelser från ditt närområde. Ladda ner ÖP:s nya app här, till Iphone eller till Android.

Mer läsning

Annons