Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
Debatt: Svar från Länstrafiken: Vi bjuder in till ett möte om hur vi utvecklar kollektivtrafiken i Krokom och regionen

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild

Annons

Tack för ert öppna brev som ger Länstrafiken möjlighet att förklara hur processen kring upphandlingen har gått till så att eventuella missförstånd kan undvikas.

Debatt: Krokoms Växtkraft: Öppet brev om Länstrafikens upphandling av bland annat skolskjuts (7 februari)

I en offentlig upphandling måste samtliga obligatoriska krav uppfyllas för att ett anbud ska kunna antas. Anbudet i fråga, det första från Taxi Glesbygd, hade brister avseende två obligatoriska krav, därmed förkastades det. Pågående upphandling har överklagats och är därmed inte slutförd, av den anledningen kan vi endast kommentera upphandlingen översiktligt.

Vinnande anbud har kvalitetssäkrats av Länstrafiken. Länstrafiken strävar i varje upphandling efter att säkerställa trafik med god kvalitet till marknadsmässiga priser. Detta uppnås bland annat genom att skapa förutsättningar för sund konkurrens.

Annons

Annons

Alla allmänna handlingar rörande upphandling är som huvudregel offentliga, efter att tilldelning har skett. Upphandlande myndighet kan belägga handlingar med sekretess.

I den tidigare, överprövade upphandlingen var Taxi Glesbygds och övriga anbudsgivares utvärderingspris offentligt. Utvärderingspriset utgjorde basen för tilldelning och kunde därför inte beläggas med sekretess. Samtliga anbudsgivares trafiklösning och detaljerade prissättning var belagda med sekretess, med hänvisning till affärssekretessen. Samma sekretessbedömning har gjorts inom den nu aktuella upphandlingen.

Avseende metoden för tilldelning kan sägas att beslut fattas om vilken anbudsgivare som ska tilldelas, inte vilka som inte ska tilldelas. När styrelsen fattar beslut så är respektive anbudsgivares identitet inte känd. Styrelsen fattar beslut avseende tilldelning baserat på den utvärdering som gjorts inom upphandlingen. I det läget är anbudsgivarna anonymiserade. Efter att tilldelningsbeslut fattas blir identiteterna kända för styrelsen.

Aktuell upphandling berör tre parter (Krokom, Strömsund och Region Jämtland Härjedalen).

Ett beslut om att avbryta upphandlingen skulle således påverka inte bara Krokoms kommun, utan även Strömsunds kommun och Region JH.

Regionen uttryckte sin önskan om att Krokom skulle dra tillbaka sitt beslut om begäran om avslut av upphandlingen eftersom det inte fanns några anbud att ta ställning till i det läget, och då eventuellt avbryta upphandlingen vid ett senare tillfälle om prisbilden skulle visa sig skena iväg. Krokoms kommuns beslut är deras eget.

Annons

Annons

Det kommunala självstyret är överordnat den överenskommelse som regionen har med länets kommuner. Regionen har dock kommunernas uppdrag att samordna och utföra upphandling av trafik, i samråd med kommunerna. Detta för att få effektivare och fördelaktigare upphandlingar och optimal användning av skattebetalarnas pengar.

Länstrafikens uppdrag är att utveckla kollektivtrafiken i hela regionen inom satta budgetramar. I alla sådana här processer måste vi följa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) vilket vi också gjort. Detta medför att vi inte har möjlighet att kommentera upphandlingen innan den är avslutad.

Vi har heller inte möjlighet att välja en leverantör för att vi tycker den är bättre av en eller annan anledning. Vi måste följa upphandlingsunderlaget när vi utvärderar och detta är framtaget av parterna tillsammans.

Länstrafikens styrelse vill gärna tillsammans med bland annat Krokom Växtkraft utveckla kollektivtrafiken i vår region och bjuder därför in till ett möte där vi tillsammans kan diskutera vilka möjligheter till utveckling vi ser.

För Länstrafikens styrelse: Karin Ekblom (M) styrelseordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan