Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Satsa på cykelgator i omstarten!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Cykelgator är tänkt att kunna anges på mindre lokalgator där många cyklar för att tydligare visa att just cykling är ett prioriterat transportsätt på den gatan framför exempelvis motorfordonstrafik.

Annons

Den pågående pandemin har inneburit förändring för oss alla. Verksamheter ställer om, vi umgås mer på distans och inför nya vanor i vardagen. Detta gäller inte minst persontransporter, där fler nu väljer att cykla eller gå i större utsträckning.

Nu är tiden mogen för omställningen till mer hållbara persontransporter, där nyttan kan bli långvarig för kommuner som satsar på cykelgator.

Coronapandemin har gett ett uppsving för cykelanvändningen i Europa. Med cykeln går det att ta sig fram effektivt och samtidigt hålla distans, och många städer har infört nya cykelbanor, invigt bilfria gator och stadskärnor, sänkt hastighetsgränser, gett gående och cyklister prioriterade trafiksignaler, infört ekonomiska bidrag för cykelköp och cykelreparationer samt gratis utlåning av cyklar.

Annons

I Sverige har utvecklingen inte gått lika snabbt. Trots att cykelanvändningen i många städer har ökat under pandemin ser vi få nya cykelsatsningar. Det gör att risken är stor att cyklandet åter minskar när vardagen återgår till det mer normala. Här finns alla möjligheter för kommuner göra rätt satsningar i rätt tid.

Annons

Regeringen har tagit ett initiativ som kan öka cyklingen i landet: möjligheten att inrätta cykelgator där cyklister har företräde framför motorfordon. Rätt utfört kan cykelgator ge ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för cyklister samtidigt som det främjar ett attraktivt stadsliv, en lugnare och tryggare stadsmiljö och en mer jämställd och jämlik stad för alla – helt i linje med miljömålet om hållbara städer och samhällen.

Cykelgator är nytt för Sverige, men väl beprövat i Danmark, Finland, Norge och Nederländerna, där cykelgator är ett vanligt inslag för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Utgångspunkten är att cyklister ska ges den kortaste och snabbaste vägen från A till B och att cyklisternas hastighet ska vara styrande i trafiken. När bilarna anpassar farten till cyklisterna får vi en tryggare och säkrare trafikmiljö för alla trafikanter.

Genom det statliga stadsmiljöavtalet kan kommuner få ekonomiskt stöd för utbyggnad av cykelgator och andra cykelsatsningar. Bidraget har utökats med en särskild pott på 550 miljoner kronor för åren 2021 och 2022 som ska gå till investeringar i cykelinfrastruktur inklusive nya transportlösningar.

Annons

Nu finns ett gyllene tillfälle för kommuner att ansöka om medel för cykelgator. De är helt i linje med stadsmiljöavtalet och kan snabbt bidra till en bättre trafiksituation och minskade utsläpp.

Annons

Cykelgator är kostnadseffektiva och ger en flexibilitet som är särskilt angelägen i dessa ovissa tider. Svenska kommuner kan inspireras av goda exempel runt om i Europa, men det gäller att handla snabbt om vi ska öka andelen hållbara persontransporter. Ansökan om stadsmiljöavtal för cykelåtgärder stänger redan vid årsskiftet. Låt oss ta tillfället i akt!

Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco

Björn Sax Kaijser, cykelsamordnare, Sweco

Vania Khairallah, hållbarhetskoordinator, Sweco

Annons

Annons

Till toppen av sidan