Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Svar: Grundlösa påståenden om fiskodlingen i Landösjön

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Fiskodlingen i Landösjön.

Annons

I ett debattinlägg kritiserar styrelserna för Nedre Långans fiskevårdsområde, Landösjöns fiskevårdsområde och Landöns skifteslag Hushållningssällskapet i Västernorrland, som äger fiskodlingen i Landön.

Inlägget målar upp en mycket negativ bild av fiskodlingsverksamheten med grundlösa påståenden.

Debatt: Fiskodlingen i Landösjön måste flyttas upp på land (12 november)

Hushållningssällskapet tror inte att de åsikter som förts fram av företrädarna för dessa organisationer är representativa för lokalbefolkningens åsikter. Vi hoppas att Landöborna ska vara stolta över Svensk Fjällröding.

Annons

Annons

Landöröding är idag ett begrepp och välkänt varumärke. Landöröding är en efterfrågad produkt som kockar i hela landet känner till och även en återkommande råvara på Nobelmiddagen. Vissa påstår att den är världens bästa odlade röding. Det är åtminstone vi stolta över.

Det preciseras inte vad som avses med katastrofala konsekvenser eller hur dessa har yttrat sig för vattenmiljön. De undersökningar och analyser som görs inom ramen för vårt kontrollprogram visar inte på de effekter som uppges i debattinlägget, tvärtom visar resultaten att Landösjön mår bra.

Resultaten visar på hög eller god status för såväl biologi som kemi, vilket även verifierats i en utredning av SMHI år 2020. Verksamhetens kontrollprogram omfattar även undersökningar i Långan och dessa har inte påvisat några negativa miljöeffekter i Långan. Vi har också utfört fler undersökningar än vad som krävs med avseende på kontrollprogrammet för att kunna bedöma miljöeffekter inför tillståndsprövningen.

Kontrollprogrammet är upprättat och genomförs av ackrediterade miljökonsulter. Resultaten avrapporteras i en årlig miljörapport till Länsstyrelsen via Sveriges Miljörapporteringsportal (SMP). Det är en offentlig handling som alla kan ta del av.

Det nuvarande tillståndet är tidsbegränsat då Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det inte tydligt motiverats att odling i öppna kassar utgör bästa möjliga teknik. Det tidsbegränsade tillståndet som bolaget har idag motiverades med att en fortsatt odlingsverksamhet med samma omfattning inte riskerar att påverka miljön inom berört Natura 2000-område på ett betydande sätt eller äventyrar gällande bevarandemål.

Annons

Här finns det skäl att ytterligare poängtera att det tillstånd bolaget söker för är samma odlingsvolym med samma förutsättningar som den nuvarande verksamheten.

Annons

Under nuvarande tillståndstid ska alternativa odlingstekniker utredas. Gällande val av odlingsteknik så ska den vara industriellt möjlig att använda och även kunna påvisa ekonomisk bärkraft för att kunna räknas som bästa möjliga teknik. Därför finns all anledning att påpeka att den odling som författarna till debattinlägget nämner, som finns i Lierne, gick i konkurs i oktober och har under de år den drivits haft mycket stora förluster.

Den verksamhet som planeras i Kall kan omöjligen användas som argument då den inte finns ännu. Av alla liknande etableringar i jämförbara grannländer finns det inget bolag som har visat positiva ekonomiska resultat. För att kunna driva ett företag långsiktigt krävs att verksamheten går med vinst och därför är en landbaserad recirkulerande anläggning inte aktuellt i vårt fall.

Gällande rymningar så har det under bolagets verksamma tid förekommit, men för många år sedan. Effekten av en rymning blir i huvudsak ett förbättrat rödingfiske. Bolaget jobbar hårt för att förhindra rymningar och har haft framgång med det. Vi vill också understryka att under bolagets 20 år med fiskodlingsverksamhet har det aldrig förekommit sjukdomsutbrott.

Den röding som bolaget odlar är av samma ursprung som den som planteras ut av Landösjöns fiskevårdsområde. Utsättningen handlar om cirka 10 000 rödingar per år och det är sannolikt att en del av dessa fiskar vandrar ned i Långan, men kan inte skapa livskraftiga bestånd i Långan.

Annons

Att benämna Landösjön som regleringsmagasin är inte ett försök till att förminska Landösjön med biflöden, utan det är ett vedertaget begrepp för reglerade sjöar. Det är inte ett påhittat uttryck från odlingsbranschen. Landösjön är klassat som kraftigt modifierat vatten av vattenmyndigheten. Vi anser också att Landsjön med biflöden utgör en stor resurs, inte minst för sportfiske och turism.

Annons

Hushållningssällskapet Västernorrland har investerat och investerar löpande pengar i fiskodlingsverksamheten och har skapat arbetstillfällen i Landön. I dagsläget har bolaget tio anställda, varav nio som är skrivna i Krokoms kommun, det vill säga nio personer som betalar kommunal skatt till Krokoms kommun. Bolaget anlitar dessutom i största möjliga utsträckning lokala företagare. Man kan räkna med en multiplikatoreffekt på 1,54 för sysselsättning, vilket innebär att fiskodlingen genererar omkring 15 arbetstillfällen. För en ort av Landöns storlek är dessa arbetstillfällen viktiga.

Än en gång så vill vi förtydliga att det vi i första hand yrkar på och vill, är att fortsätta odla röding på samma plats och i samma omfattning som idag. Rönnöfors utreds som ett andrahandsalternativ och är en del av en utredning av alternativa lokaliseringar, vilket är ett krav i tillståndsprocessen.

Vi välkomnar en saklig debatt och uppmanar intresserade och beslutsfattare att kontakta oss för fortsatt dialog.

Peter de Beau, styrelseordförande Hushållningssällskapet Västernorrland

Frederik Innala, vd Hushållningssällskapet Västernorrland

Elin Mehlhorn, platschef Svensk Fjällröding AB

Kenneth Ottosson, fiskodlingsstrateg Hushållningssällskapet Västernorrland

Daniel Holmberg, platschef Omegalax

Annons

Annons

Till toppen av sidan