Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Tusen års poliserfarenhet talar – gör om, gör rätt!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Påskupploppens efterspel fortsätter. De senaste dagarnas avslöjanden i media om polisunderrättelser som varnade för just den surrealistiska verklighet som sedermera utspelade sig, slår hårt mot landets polisledning.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Det inträffade är utifrån medborgarperspektivet det ultimata beviset på att dagens mycket starkt centraliserade polisorganisation lider av stora brister. I fallet med upploppen är det frånvaron av ett professionellt agerande från polisledningen, före, under och efter händelserna som är häpnadsväckande.

Annons

Trots att underrättelserna inkom veckor innan händelserna visar det sig nu att polisledningen inte förberett och rustat insatserna på rätt sätt.

Annons

Underrättelseverksamhetens analys är och förblir grunden för att på ett operativt klokt sätt möta kommande hotbilder. Dock är det så att oaktat om underrättelserna blivit kända för polisledningen eller ej är det förskräckligt att se att ingen förändring av bedömningarna verkar ha skett påföljande dagar när liknande upplopp uppstod.

Konsekvenserna blev oacceptabla!

Nära 400 (!) poliser skadades fysiskt eller anmälde tillbud vid de olika händelserna, sannolikt riskerar många drabbas av psykiska efterverkningar som PTSD. Effekterna gällande förtroendet för svensk polis kopplat till bildsekvenser med flyende poliser, brinnande och kapade polisfordon samt upploppsmakare bärande tillgripna polisuniformer och annan polisiär utrustning är svåröverskådliga.

De fruktansvärda scenerna blir en sorglig illustration av polisens misslyckade omorganisation år 2015. Här föll dess hurtiga mantra om ”Tydligare ledning och styrning” samman i ett haveri utan dess like. Det ”skyltfönster” som polisledningen sedan dess velat visa upp, krackelerade i direktsändning.

Samma gäller ett annat mantra som sedan omorganisationen förmedlats till landets invånare; visionen ”En polis närmare medborgarna”. Sanningen är att polisen aldrig varit längre bort från medborgarna än nu. Redan vid polisens förstatligande år 1965 betonades vikten av att all polisverksamhet skulle utgå från lokala perspektiv och lokalt politiskt inflytande.

Vid omorganisationen år 2015 upphörde lokalpolitikernas reella påverkansmöjligheter gällande polisverksamheten i princip helt. Det politiska inflytandet begränsades till ett insynsråd på nationell nivå och regionråd i sju av landets största städer, samtliga dessa råd utan beslutanderätt. Centraliseringen slog till med full kraft.

Annons

Annons

Vidare betonades det i uppdraget för omorganisationen särskilt vikten av ett medarbetarperspektiv. Organisationen skulle byggas underifrån men när beslutet presenterades var det många som inte kände igen sig utifrån vad som sagts i de olika arbetsgrupperna. Femhundra erfarna och kompetenta polischefer på olika nivåer försvann från sina funktioner i ett trollslag och ersattes av en helt ny generation chefer där förändringsbenägenhet och följsamhet blev ledord.

Det är nu dags att utkräva både politiskt och tjänstemanna-ansvar för detta misslyckade organisationsexperiment. Tillsätt en oberoende ”Haverikommission” gällande påskupploppen och de akuta förändringsbehoven inom polisen. Därtill behöver man på politisk nivå tillsätta en polisberedning som återställer polismyndigheten till den polis som vårt lands invånare förtjänar.

Samla alla brottsbekämpande och trygghetsskapande myndigheter i ett departement, ett ”Inrikessäkerhetsdepartement (ISD)” under ledning av ett kompetent statsråd som får ansvar för landets invånares trygghet och säkerhet. Här inordnas till exempel polis, tull, kustbevakning, MSB samt kriminalvården.

Slutsatsen blir om polisen: Gör om! Gör rätt!

Stephen Jerand, 43 års tjänst, länspolismästare*

Hans Alvén, 43 års tjänst, kommissarie

Göran Bergström, 45 års tjänst, kommissarie*

Bengt Ljunglöf, 48 års tjänst, inspektör*

Claes Djurfeldt, 43 års tjänst, inspektör*

Heléne Ed-Jonsson, 23 års tjänst, kommissarie*

Annons

Torsten Elofsson, 38 års tjänst, polisintendent*

Kurt-Erik Hansson, 44 års tjänst, kommissarie*

Claes Johansson, 42 års tjänst, kommissarie*

Per-Åke Karlsson, 46 års tjänst, inspektör*

Annons

Anders Lindberg, 38 års tjänst, kommissarie*

Monica Lindberg, 42 års tjänst, inspektör*

Hans Lippens, 45 års tjänst, polisintendent*

Christer Lööf, 47 års tjänst, polisintendent*

Leif Malmgren, 47 års tjänst, kommissarie*

Lars Malmqvist, 44 års tjänst, kommissarie*

Håkan Modin, 44 års tjänst, polisintendent*

Mats Pettersson, 41 års tjänst, inspektör*

Sven-Åke Runelid, 48 års tjänst, kommissarie*

Mats Sjöblom, 43 års tjänst, kriminalinspektör*

Peter Sjösten, 43 års tjänst, kommissarie*

Johan Sundin, 31 års tjänst, inspektör

Peter Torstensson, 31 års tjänst, kommissarie

Sven Wannerbratt, 45 års tjänst, kommissarie*

Kjell Östling, 40 års tjänst, kommissarie*

Denna debattartikel stöds av ett stort antal aktivt anställda inom polisorganisationen men de har med hänvisning till oro för negativa effekter i deras fortsatta karriär valt att avstå från att publikt medverka med sina namnunderskrifter. De som här medverkar med namn har en sammanlagd tjänstetid vid polismyndigheten omfattande över 1000 tjänsteår. Markerade med * är tidigare anställda vid polismyndigheten som avgått med pension eller övergått i annan tjänst utanför myndigheten.

Till toppen av sidan