Annons

Annons

Annons

Bräcke

Debatt
Svar: Detta är vad som gäller om vindkraften på Kusberget

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De senaste månaderna har det skrivits ett flertal artiklar och debattinlägg angående vindkraftsetableringen på Kusberget, varav ett par har varit undertecknade av förtroendevalda i Bräcke kommun. 

M: Stopp för vindkraft i Bräcke kommun (13 maj)

SD: Låt medborgarna avgöra frågan om vindkraft i Bräcke (15 juni)

Annons

Annons

I projekt Kusberget har det tagits fram en 140 sidor lång miljökonsekvensbeskrivning. Till den hör åtskilliga hundra sidor bilagor med utredningsmaterial. Allt detta har tagits fram av fristående experter, specialiserade inom allt från akustik, naturmiljö, fåglar och kulturmiljö till rennäringsfrågor och miljökonsekvensanalys.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Denna miljökonsekvensbeskrivning ligger till grund för att Miljöprövningsdelegationen, utifrån sin expertkunskap, ska kunna bedöma platsens lämplighet och formulera villkoren i ett eventuellt tillstånd. Samma underlag har de förtroendevalda haft tillgång till för att kunna fatta ett välgrundat och sakligt beslut för kommunens markanvändning.

Märkligt och skamligt att Bräcke ändrat sig om vindkraften (17 maj)

Utifrån debattartiklarna kan man få intrycket att vissa förtroendevalda i kommunen bildat sig en subjektiv uppfattning utan att ha tagit del av relevant beslutsunderlag. Jag hyser respekt både för närboendes oro och ideologiska ställningstaganden. Men i en tid av polarisering och fake news är det viktigt att vi alla fattar beslut utifrån relevanta fakta och därför vill jag bemöta de grövsta faktafelen.

Annons

Samtliga frågor som tagits upp i debattartiklarna behandlas grundligt i det material som har lämnats in till prövningsmyndigheten men jag vill gärna sammanfatta de viktigaste nedan.

Annons

Moderna vindkraftverk har en teknisk livslängd på cirka 30 år. Materialet från torn och tekniska komponenter återvinns i samband med nedmontering och vi räknar med att kunna återvinna även rotorbladen utifrån den tekniska utveckling som sker inom området.

Krav och ekonomiska garantier för nedmontering samt återställning av området slås fast redan i miljötillståndet.

Påverkan på både djur och fåglar i projektområdet ingår i miljökonsekvensbeskrivningen. Kunskapen på detta område är god och under ständig utveckling. Fågelfaunan har inventerats under fyra säsonger och för de arter som finns i och i närheten av området har omfattande anpassningar gjorts. Avseende kungsörn har ytterligare inventering genomförts år 2022 trots att ärendet varit under handläggning hos myndigheterna sedan 2020.

Placeringar av verk och vägar har planerats med stor hänsyn till de naturvärdesobjekt som finns i området. Till största del är området redan påverkat av rationellt skogsbruk. Alla gällande ytor och volymer finnas att läsa i projektets miljökonsekvensbeskrivning.

Att utvärdera påverkan på den lokala boendemiljön har varit en viktig del i projektutvecklingen. Angående synbarhet och påverkan från exempelvis Fugelsta kommer verken att synas vid horisonten, men aldrig höras eller kasta skuggor.

Annons

Från merparten av Gastsjö kommer verken inte att synas, men möjligtvis höras vid vissa vindriktningar.

Från Västerövsjö blir synligheten däremot god och vindkraftverken kan också höras vid vissa vindriktningar. Dock är avståndet till närmaste bostad cirka två kilometer. På detta avstånd uppstår ytterst sällan ljud som uppfattas som störande och det håller sig långt under de riktlinjer som anges av Naturvårdverket, Boverket och Världshälsoorganisationen.

Anders Strömblad, vd Jämt Vind

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan