Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Bara en av tio skolhuvudmän håller hög kvalitet

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skolinspektionen genomför årligen kvalitetsgranskningar av dem som driver skolor i Sverige – huvudmännen. Myndigheten kontrollerar både kommunala och fristående skolhuvudmän, avseende bland annat analys av studieresultat och trygghet, med ett statistiskt rättvisande urval. Andelen fristående huvudmän som granskats motsvarar ungefär andelen friskolor totalt.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Regelbunden kvalitetsgranskning genomförs om en skola bedöms ha utvecklingsbehov eller om det var länge sedan skolan inspekterades. Inspektionen fokuserar på rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. I denna granskning inspekteras även huvudmannens analys av studieresultat och trygghet samt skolans kompensatoriska arbete.

Annons

Annons

Eftersom vi vet att just ledarskapet är centralt för hur skolan lyckas med sitt uppdrag, och att trygghet är en stor utmaning i svensk skola, är dessa granskningar av mycket stor vikt. En trygg skolmiljö är dessutom garanterad eleverna enligt skollagen.

Därför är resultatet av granskningarna, som vi sammanställt i rapporten ”Skolinspektionens kvalitetsgranskningar”, bedrövande. Enligt Skolinspektionen behöver nio av tio huvudmän jobba betydligt bättre med kvalitetsarbetet i skolorna än vad som är fallet i dag. Skolinspektionen anser särskilt att huvudmännens analysarbete är svagt och att insatserna i förbättringsarbetet därför ofta inte blir ändamålsenliga.

Värst är läget i många kommunala skolor. Mer än var fjärde granskad enskild huvudman möter kraven på analys av skolresultat och trygghet ”i hög utsträckning”. Endast var tionde kommunal huvudman möter kraven i samma utsträckning. Och knappt var tionde granskad enskild huvudman möter Skolinspektionens krav ”i låg utsträckning”, medan mer än var tredje kommunal huvudman gör det.

Östersunds kommun är en av de kommuner som löser skolans utmaningar på ett bristfälligt sätt – enligt Skolinspektionens senaste rapport uppfyller Östersunds kommunpolitiker ”i låg utsträckning” kvalitetskraven på skolhuvudmän. Inte minst har kommunens skolor tidigare haft brister vad gäller ordning och kränkningar.

Annons

Även om kunskapsresultaten har förbättrats en del de senaste åren ligger kommunen fortfarande under rikssnittet. Det är upp till Östersunds kommunpolitiker att ta sitt ansvar och vända utvecklingen.

Annons

Den bild som framträder i Skolinspektionens granskningar visar tydligt att den svenska skoldebatten är skev. Varje gång en friskola granskas kritiskt i medierna hamnar en kommunal skola som möter Skolinspektionens kvalitetskrav ”i låg utsträckning” under radarn. Det offentliga samtalet om skolan förleder oss att tro att problemen finns i helt andra skolor än de som faktiskt håller låg kvalitet.

Många svenska skolor – både kommunala och fristående – är duktiga på att förmedla kunskap. Men vi saknar ett tydligt kvalitetsmått som berättar vilka skolor som lyfter sig mest i förhållande till den elevsammansättning de har. Vi behöver, liksom andra länder, ta fram ett mått på det så kallade förädlingsvärdet: hur väl lyckas skolorna utifrån de förutsättningar de har?

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan