Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Öppet brev från Sten Rentzhog, Lars Nittve, Clara Bodén med flera: En ny plan för Gustav III:s torg måste tas fram!

 
Planerna för Busstorget
Visa alla artiklar

Öppet brev till Östersunds kommuns politiker angående Gustav III:s torg och dess föreslagna, nya detaljplan

Omvandlingen av Gustav III:s torg, Östersunds största och viktigaste stadsomvandlingsprojekt i modern tid, har inte föranletts av ett grundläggande visionsarbete för platsen.

Vad borde ett framtida Gustav III:s torg innehålla? Vilken roll kan platsen spela i framtidens Östersund? En inbjudande dialog om detta borde ha ägt rum mellan kommunen och en mångfald av aktörer och medborgare innan diverse avsiktsförklaringar och markanvisningsavtal hade tecknats med ett exploateringsintresserat kommersiellt bolag.

Samrådsförfarandet har inte varit tillgängligt för alla. Det samrådsmöte som anordnades 27 april 2020 sändes på grund av pandemin via en webblänk, där frågor till Östersunds kommun endast kunde ställas via en chattfunktion. I mötet deltog bara cirka 25 personer.

Även om detta förfarande i laglig mening var korrekt, kan det inte ses som särskilt demokratiskt.

En majoritet av de planerade byggnadskropparna når sex våningar. Värst är den hotellbyggnad vars längd och bredd dessutom motsvarar en halv fotbollsplan. Denna skala är helt främmande i sin kontext. Exempelvis är två av de viktigaste omgivande byggnaderna, Östersunds bibliotek och Gamla Teatern, endast två respektive tre våningar höga.

Den föreslagna detaljplanen raderar potentialen som idag finns på platsen. Hamngatan fungerar just nu väl med sina uteserveringar och sin luftiga, väletablerade trädallé. Det är ett tydligt stråk som binder Östersunds bibliotek till buss- och handelsgatorna nedanför. I den föreslagna detaljplanen finns inte längre trädallén och gatan kommer istället att kantas och skuggas av den planerade massiva hotellbyggnaden.

Viktiga siktlinjer mot ikoniska Östersundsbyggnader som Rådhuset, biblioteket och Gamla Teatern, som enkelt hade kunnat integreras i förslaget, kommer också att försvinna.

Den planerade torgytan är av dålig kvalitet. Kopplingen mellan Artillerigatan och Kyrkgatan slutar i ett gytter av trappor och ramper. Utöver kopplingen Artillerigatan-Kyrkgatan är torget slutet.

Slutenheten samt den höga bebyggelsen runtom riskerar att skapa ett otryggt torg.

Planförslaget saknar en vision gällande miljömässig hållbarhet. Två tekniskt fungerande byggnader (bussterminalen samt hörnhuset Magistern 5) ska enligt planförslaget rivas. Östersund hade här kunnat ta en ledande roll i Europa för återbruk av byggnadsdelar. Exempelvis hade bussterminalens plåttak, kalkstensgolv och stålstomme kunnat plockas ner och återanvändas i en nygestaltning av platsen. I planförslaget återfinns dock ingen sådan ambition.

Den föreslagna detaljplanen kommer att åsamka skada på riksintresset för kulturmiljövård Z27.

Länsstyrelsen samt Jamtli anser båda att skadan på riksintresset kommer att vara påtaglig. Kommunen försvarar den planerade exploateringen med att riksintresset kan komma att skadas, men att skadan inte kommer att vara påtaglig. Detta är en oerhört låg ambitionsnivå från kommunens sida när det gäller hur vi ska gestalta det framtida Östersund. Staden bör utvecklas med utgångspunkten att dess karaktärsdrag ska stärkas, att platsens förutsättningar ska tas hänsyn till.

Alla de hundratals synpunkter som både expertinstanser och pålästa, engagerade medborgare skickade in inför granskningsförfarandet har helt negligerats av samhällsbyggnadskontorets tjänstemän. De yrkar på ett antagande av planen, utan att några märkbara förändringar har gjorts utifrån synpunkterna.

Att köra över en kompetent expertis samt en vaken opinion som tar av sin tid för att läsa igenom och tycka till om avancerade planhandlingar, är att effektivt underminera förtroendet för det demokratiska systemet.

Utifrån detta anser vi att Östersunds kommuns politiker inte bör anta detaljplanen för Gustav III:s torg i sin nuvarande form.

Gustav III:s torg måste utvecklas, men inte på detta sätt. En ny plan bör tas fram, sprungen ur en mer kreativ process och med större arkitektoniska ambitioner som bättre tar vara på den enorma potential som idag finns på platsen.

Pär Anderheim, arkitektstudent

Kerstin Bernow, arkitekt

Olle Björkebaum, arkitektstudent

Clara Bodén, regissör och filmproducent

Tore Brännlund, f d ordförande Jämtlands läns konstförening

Gunnar Bäckman, f d stadsarkitekt

Emil Bäckström, arkitekt

Bo-Gunnar Dahl, arkitekt

Martin Dahl, arkitekt

Anne Dahlgren, arkitekt

Krister Frykberg, planarkitekt

Alva Fureman, arkitektstudent

Berth Gillberg, planingenjör

David Grahn Hellberg, arkitekt

Mirja Henriksson, arkitekt

Eva Herdin, arkitekt

Ellen Hyttsten, ordförande Jämtlands läns konstförening

Lennart Köpsén, arkitekt

Frida Körberg Thurhagen, arkitekt

Cajsa Lindström, planarkitekt

Olle Lundgren, f d länsarkitekt

Christina Mattsson, f d styresman Nordiska museet

Lars Nilsson, f d länsarkitekt

Lars Nittve, f d museidirektör

Sten Rentzhog, f d landsantikvarie

May-Britt Rolén, arkitekt

Shideh Shaygan, arkitekt

Görel Stephansson, f d ordförande Jämtlands läns konstförening

Hanna Stigenius, arkitektstudent

Lars Sundqvist, arkitektstudent

Anders Suneson, konstnär

Uno Svaleryd, f d kommundirektör

Mats Thorén, byggprojektledare

Amanda Wadman, arkitektstudent

Harry Westermark, f d länsarkitekt

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel