Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fågellivet i Ånnsjön ska räddas

/
  • Kjell Arne Eggen och Johan Wallin, som jobbar för Reaxcer, har precis inlett arbetet med att restaurera Ånnsjöns myrmarker.Foto: Petter Cohen
  • Johan Wallin från Reaxcer röjer upp intill ett av de diken, som skall fyllas med torv och träd från Ånnsjöns myrar.
  • Lisa Tenning jobbar på länsstyrelsen i Jämtlands län och är projektledare för det nationella EU-projektet Life to ad(d)mire.
  • I samband med att fågelskyddet löpte ut 31 juli påbörjade länsstyrelsen i Jämtlands län restaureringen av Ånnsjöns myrmarker.
  • I slutet av 1800- och början av 1900-talen grävde människor upp diken på Ånnsjöns myrmarker. I dag ska de läggas igen för att förhindra att myrarna torkar ut.
  • Kjell Arne Eggen och Johan Wallin, som jobbar för Reaxcer, har precis inlett arbetet med att restaurera Ånnsjöns myrmarker.Foto: Petter Cohen

Ånnsjön är internationellt känt för sitt rika fågelliv, men i dag är området kraftigt påverkat av utdikning. I måndags påbörjade länsstyrelsen i Jämtlands län arbetet med att återställa dess mark- och vattenförhållanden.

Annons

Under andra hälften av 1800-talet skedde en omfattande torrläggning av landets myrar och sankmarker. Målet med detta var att få fram odlingsbar jord, men det var inte alla så kallade utdikningar som gav önskat resultat. Många torrlagda myrmarker innehöll alltför stora mängder organiskt material, vilket efter några år resulterade i obrukbar mark.

Även runt Ånnsjön dikade byborna ut delar av myrarna. Anledningen till detta var att man ville försöka bli av med den frostdimma, som gjorde att grödor frös. Försöken med att förbättra skogsbruket misslyckades dock och i dag måste man lägga igen dikena för att förhindra att Ånnsjöns myrar torkar ut och växer igen.

Lisa Tenning jobbar på länsstyrelsen i Jämtlands län och är projektledare för det nationella EU-projektet Life to ad(d)mire.

– Ånnsjön med omnejd är ett Natura 2000-område och en internationellt viktig fågellokal. Det innebär att Sverige har ett ansvar att bevara och skydda den djur- och växtmiljö, som området är känt för. Skulle vi låta bli att lägga igen de här dikena, så skulle vi på sikt få en skogsmyr med ett helt annat habitat, säger hon.

Planer på att rusta upp Sveriges myrar har funnits under lång tid. 2008 ansökte Lisa Tenning och hennes kollegor på landets länsstyrelser om bidrag från EU. Ansökan godkändes 2010 och in som finansiärer gick, förutom de sju medverkande länsstyrelserna, också Naturvårdsverket.

I och med restaureringen av Ånnsjön kommer en grävmaskin att fylla dikena med torv och träd från myren. Endast de björkträd, som ligger i direkt anslutning till dikena, kommer dock att avverkas. Dessa suger nämligen upp ansenliga mängder av vatten ur myren och slog en gång rot på grund av just dikena. Lisa Tenning är samtidigt mån om att påpeka att man inte kommer att lämna efter sig en stökig avverkningsplats när man lämnar Ånnsjön i oktober.

– Björkträden kommer att användas som en slags matta för grävmaskinen, vilket gör att den förstör mindre av myren. Det kommer inte att se ut som en skogsavverkning när vi är klara, utan det enda som kommer att vara kvar är en svart sträng, där diket en gång var, säger hon.

Ett annat problem med de diken, som finns på Ånnsjön, är att restprodukter i form av så kallade humusämnen hamnar i sjön. Humus bildas i samband med att organiskt material bryts ner och är inte direkt farligt, men kan på sikt göra att sjöar växer igen.

– Ytterligare en följd av att vi lägger igen dikena är att vi kommer att få mindre materialtransport till sjön, vilket gör att Ånnsjön, som är en väldigt grund sjö, förhoppningsvis inte kommer att växa igen lika fort, säger Lisa Tenning.

Länsstyrelsen har också varit i kontakt med Ånnsjöns Fågelstation för att höra hur de resonerar i frågan om återställandet av områdets mark- och vattenförhållanden. Thomas Holmberg ansvarar för inventeringar av våtmarksfåglar vid stationen.

– Vi tycker att det här är ett bra initiativ av länsstyrelsen. Det handlar ju om att återställa ett misslyckat dikningsförsök. Dessutom gynnar restaureringen våtmarksfåglarna, säger han.

Har du märkt några förändringar vad gäller fågellivet på Ånnsjön under de senaste åren?

– Som helhet är miljön i området mycket stabil och förändras lite från år till år. Vårt tidsperspektiv i sammanhanget är kort – bara 25 år. Men vi ser att myrarna blir en aning torrare och att våren kommer tidigare. När det gäller fågellivet har storspoven ökat i antal medan småspoven minskat något i samma område, säger Thomas Holmberg. 

----------

Fakta: Natura 2000 och Life to ad(d)mire

Natura 2000 är ett nätverk för EU:s mest skyddsvärda arter och naturtyper. Syftet med nätverket är att skydda mångfalden av dessa för framtida generationers räkning. Varje medlemsland ansvarar för att bevara och skydda sina områden på så vis att naturvärdena bevaras. I Jämtlands län finns drygt 200 Natura 2000-områden om totalt cirka 600 000 hektar.

Life är EU:s miljöfond. Den har funnits sedan 1992 och hjälper till att finansiera projekt inom skydd och skötsel av natur- eller miljöprojekt.

Life Nature är en del av Life och finansierar endast arbete inom befintliga Natura 2000-områden.

Projektet Life to ad(d)mire, som i sin tur är en del av Life Nature, är ett samarbete mellan sju länsstyrelser, Naturvårdsverket och EU. Inom ramen för detta ska man mellan 2010 och 2015 återställa 35 utdikade och igenvuxna våt- och myrmarker. Förutom länsstyrelsen i Jämtlands län, som är projektledande, deltar också länsstyrelserna i Östergötlands, Dalarnas, Jönköpings, Kronobergs, Västernorrlands och Skånes län.

De fem områden i Jämtland som ingår i Life to ad(d)mire är Ånnsjön, Tysjöarna, Brötarna, Öjsjömyrarna och Blekbäcken-Stensundet.

Kostnaden för projektet Life to ad(d)mire uppgår till 6,8 miljoner euro. EU betalar 50 procent medan Naturvårdsverket och de sju länsstyrelserna går in med 30 respektive 20 procent.

Källa: Länsstyrelsen och Naturvårdsverket

Annons