Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Länsstyrelsen sa ja till vindsnurror på Glötesvålen – men miljöexpert sa nej

En oenig miljöprövningsdelegation vid länsstyrelsen godkänner planerna på en vindkraftspark på Glötesvål­en.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Jämtlands län lämnar Vindkompaniet i Mörbylånga AB tillstånd enligt miljöbalken att bygga en vindkraftanläggning på Glötesvålen. Tillståndet omfattar högst 30 stycken vindkraftverk med en sammantagen uteffekt om högst 90 MW. Miljöprövningsdelegationen finner att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven enligt 6 kapitlet miljöbalken.

Miljöprövningsdelegationen miljösakkunniga, Cecilia von Platen, var dock av en helt annan åsikt och har lämnat in en skiljaktig mening.

hänvisar hon bland annat att till miljöbalkens 4 kap 2 § där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

”Glötesvålen är tillsammans med Råndans dalgång och Sånfjällets nationalpark i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena. Bedömningen av vindkraftsparkens inverkan bör därför omfatta dess totala påverkan på miljön och omgivningen. T.ex. gäller det utformningen av anläggningen och framför allt dess inverkan på landskapsbilden. Vindkraftsparken kommer vid denna bedömning att i viss utsträckning förändra landskapsbilden. Det är framförallt från Sånfjällets nationalpark, som ligger cirka 8-10 kilometer från Glötesvålen, som graden av påverkan på landskapsbilden är särskilt intressant”

menar att en exploatering av Glötesvålen inte går att förena med dessa bestämmelser och intressen, och att riksintresset för vindkraft väger mindre tungt än de andra skyddade intressena. Vindenergiinnehållet på platsen är i sammanhanget ett litet bidrag till att riksdagens mål nås. I det långa perspektivet kommer sannolikt andra energikällor att vara mer effektiva och således mer intressanta då teknikutvecklingen går snabbt.

”Att då ta i anspråk just denna plats är, i det långsiktiga perspektivet, olämpligt eftersom ingreppet av exploateringen svårligen kommer att kunna återställas. Det geologiska värdet utgörs till största del av dess orördhet och helhet med nationalparken. Det borde rimligen finnas andra platser med samma vindenergiinnehåll att exploatera, men utan detta geologiska värde som finns på Glötesvålen. Att ge vindenergiintresset företräde på denna specifika plats är inte god hushållning enligt min mening”.