Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Motsägande visioner om Östersunds framtid

Annons

debatt Det pågår en samhällsomvandling där visionen sägs vara ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund.

Motsägande visioner, planer och program gör det svårt att hänga med. Mjuka värden beaktas dåligt då fortsatt exploatering utanför stadskärnan är övergripande intresse.

Från miljöpolicy 2013: "Kommunen skall i all sin verksamhet sträva efter att minimera sin negativa inverkan på omgivningen i form av utsläpp till luft, mark och vatten."

Till och med 20 januari togs synpunkter in på tillväxtplanen. I omvärldsanalysen framgår att den demografiska utmaningen behöver mötas med en tydligare koppling till det som skapar attraktivitet, trivsel och inflyttning, det vill säga aspekter kopplade till platsens, kulturens och mjuka värdens betydelse.

Man anser att balansgången mellan en satsning på extravagant samhällsbyggande och besparingar på kärnverksamhet måste ske efter noggrann analys och kommuniceras pedagogiskt.

Var finns denna analys och kommunikation?

Planförslag om handelstomt i Odenskog utställs för närvarande (4 500 kvadratmeter), den nya fastigheten blir något större än i tidigare detaljplan och angränsar till planerat handelsområde Betongen 1 med flera, där samråd om detaljplan pågick till 30 jan.

Så mycket var demokratin värd, att man föregick planbeslutet genom att först besluta om rivning av Mosippan, som får till följd ett helt nytt föreskolebygge, där kostnaden drabbar barn- och utbildningsnämnden.

Exploatören önskar en byggrätt om 16 000 kvadratmeters butiksarea, något som planförslaget tillgodoser. Om jag uppfattat rätt blir det nya handelsområdet cirka 28 200 kvadratmeter totalt.

Stor miljöpåverkan bedöms bli effekten, cirka 33 procent av kvartersmarken övergår från grönyta till hårdgjord yta, vilket medför att dagvattnet ökar och inte kan infiltreras i marken som i dag. Trafiken ökar och stadsbilden förändras negativt.

Lillsjön blir direkt mottagare av dagvattnet. Sjön är redan starkt påverkad av markanvändning inom handels/industriområdet, allt enligt miljökonsekvensbeskrivning, där två alternativ diskuteras, nollalternativ med behållen industritomt som i dag, eller planalternativet.

Hur mycket har Lillsjön redan förändrats sedan handelsområdet Lillänge/Odenskog kom till? Min förhoppning är att beslut om nollalternativet tas. Endast då kan Lillsjön bli det naturreservat som utlovas i översiktsplanen.

I Tillväxtprogrammet anser man att en viktig konkurrensfördel, kopplad till den demografiska utmaningen, är en levande och pulserande stadskärna." Detta talar emot planalternativet och för nollalternativet.

En förändring enligt planförslag för Betongen 1 bör bli en tydlig valfråga 2014, synpunkter från en liten procent av invånarna beaktas inte vid samrådsförfarande. Besluten är i princip fattade innan de når kommunfullmäktige.

Någon översiktlig kostnadsberäkning eller samhällsekonomisk bedömning framgår ingenstans i de tillgängliga samrådsdokumenten.

Birgit Eriksson