Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Förbifart Brunflo: Vi säger nej till Trafikverkets alternativ "Skogen grön öst"

/

Annons

Under cirka 90 år har alternativet Dalen varit Trafikverkets reservat för en planerad förbifart i Brunflo. Detta har varit allmänt känt bland Brunflobor i generationer. Kommunen har under årens lopp tagit hänsyn till reservatet i samhällsplaneringen och motsatt sig alla etableringar inom området.

På relativt kort tid har alternativet "Skogen grön öst" dykt upp och ska nu ligga till grund för den fortsatta planeringen, samtidigt som Dalen avförs från fortsatta studier.

"Skogen grön öst" innebär

• att vägsträckan blir 8 km, 3 km längre jämfört med befintlig väg och alt. Dalen.

• att maximal lutning erhålls, 100 höjdmeter mellan rondellen i Brunflo och Vamsta.

• att vägen sprängs ner i en 2 km lång bergskärning med ett största djup på 12 meter.

• att grovt uppskattat behöver 300 000 kubikmeter röd, grå och svart kalksten av Sveriges bästa kvalitet sprängas bort.

• att grundvattnet som tränger fram i vattenförande sprickor i bergskärningen sänker grundvattennivån allmänt liksom i brunnar och energibrunnar.

• att krönen på bergskärningarna behöver stängsel med nät till skydd för människor och vilt.

• att jordbruksfastigheternas marker delas upp i öster resp. väster om bergskärningen.

• att dubbelsidigt parallella transportvägar behöver anläggas till en korsande broförbindelse.

• att VA-föreningens tryckstegringsstation med tillhörande ledningar behöver flyttas liksom att en ny avloppspumpstation behöver anläggas i bergskärningen.

I Berge föreslås Karl Johans väg korsa E14/E45 via en bro. Djupet på bergskärningen vid bron uppskattas till cirka 10 m. (jmf. ett trevåningshus). En trefältig väg (2+1) kräver cirka 30 m. vägbredd.

Med två branta bergväggar och ett ytligt jordlager med flackare slänter uppskattas dagöppningen till minst 50 m. Fyra bostadsfastigheter behöver lösas in alt. kommer att begära att bli inlösta. Eventuellt tillkommer några flera fastigheter i Berge, Gusta och Häggdalen.

Byn Häggdalen delas upp av vägen varvid några fastigheter hamnar öster om vägen med sämre tillgänglighet som följd.

Blockstenbrytningen i Brunfloområdet har gamla traditioner. Kastalen vid kyrkan härrör från 1170-talet och är byggd av lokalt producerade kalkstensblock. Blockstensindustrin är inne i en mycket positiv utveckling med ökad efterfrågan som genererar investeringar i ytterligare en bearbetningsanläggning.

Oavsett vägval behöver berg- och blockstenindustrins transportbehov tillgodoses. De tre bolagen som är huvudaktörer har framfört synpunkten att alt. Dalen är bättre än "Skogen grön öst" för verksamheten. Synpunkterna har hittills lämnats helt utan avseende från myndigheterna.

I Trafikverkets ställningstagande med stöd av kommunen, regionförbundet och länsstyrelsen för "Skogen grön öst", bedöms alternativet ta störst hänsyn till jordbruk, natur-, kultur- och rekreationsvärden samt landskapsbilden och anpassning till kalkstenstäkter.

Vi påstår att "Skogen grön öst" tar mindre hänsyn till kriterierna ovan och bör avföras från fortsatta studier.

Som en följd av beslutet bjöd Trafikverket in till öppet hus 15 mars för att visa förslaget och informera om det fortsatta arbetet. Mötet var välbesökt och i huvudsak av personer som berörs och har en kritisk inställning till förslaget.

Det var synd att Trafikverkets ledning och ansvariga politiker uteblev från mötet och missade möjligheten att förklara, motivera och försvara beslutet vars konsekvenser påverkar befolkningen och landskapet för all framtid.

Alla är överens om att något måste göras åt trafiksituationen i Brunflo med avseende på framkomlighet, trafiksäkerhet och trafikmiljö. Förbifartsalternativen beräknas ta 5 000–6 000 fordon per dygn medan 7 000–8 000 fordon per dygn kommer att passera genom tätorten.

Även om andelen tung trafik kommer att minska är 7 000–8 000 fordon per dygn en relativt stor trafikmängd. Även i förbifartsalternativen krävs ombyggnader genom centrum för att tillgodose gång- och cykeltrafikanternas och boendes anspråk på trafiksäkerhet och miljö.

Järnvägen är en permanent barriär i samhället. Vårt förslag är att E14/E45 läggs i direkt anslutning mot järnvägen. Det borde vara möjligt att bygga en 80-väg med kortare restid jämfört med förbifartsalternativen då vägsträckan är 3 km kortare. Parallellt anordnas en lokalgata och en gång- och cykelväg.

Ombyggnaden kräver liksom förbifartsalternativet inlösen av fastigheter. Under den processens gång föreslås att ombyggnaden av E 14 delen Pilgrimstad-Brunflo prioriteras upp och genomföras.

Yvonne Sundberg, Lunne

Ulla Lindros, Häggdalen

Göran Westerberg, Häggdalen

Ingrid och Clas Ödeen, Lunne

Margareta, Lars-Göran och André Rödén, Vamsta

Arnold och Björn Andersson, Vamsta

Bertil Andersson, Åkre

Britt-Marie och Bertil Toutin, Gusta

Isabel och Gunnar Helmersson Berge

Maria och Joakim Persson, Berge

Hjalmar Jonsson, Berge

Barbro och Jan Adolfsson Lunne

Jonas Rödén, Gärde

Mona och Kurth Westlund Malmborg, Gärde

Britt-Marie och Bertil Rödén Danielsson, Gärde

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons